trzy znaki zapytania


Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w zakładce Kandydat.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • utworzenia konta w systemie rekrutacyjnym IRK na stronie internetowej Rekrutacja na studia (początek rejestracji: 1 czerwca 2023 roku);
 • uzupełnienia danych osobowych oraz zamieszczenia fotografii;
 • uzupełnienia informacji o wykształceniu oraz wpisania wyników i zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów;
 • wyboru kierunku studiów;
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system IRK;
 • dokonania wpisu na studia w wyznaczonym terminie (pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia).

 

Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości;
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury;
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2022/2023 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć do Centrum Obsługi Studenta.

 

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku (ścieżki kształcenia) lub rezygnacji kandydata z rekrutacji na studia tylko do momentu ostatniego dnia elektronicznej rejestracji na wybranym kierunku (ścieżce kształcenia) za pomocą kliknięcia przycisku „rezygnuj”. Zwroty opłat rekrutacyjnych będą realizowane po zakończeniu całego procesu rekrutacji (listopad 2023).

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku studiów (dla każdej ścieżki kształcenia). Jeśli kandydat rejestruje się na przykład na trzy kierunki studiów musi dokonać trzech wpłat.


Opłata za legitymację. Ile wpłat dokonać?

 • Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków – wnosi jedną opłatę za legitymację (również w przypadku, jeśli podejmuje kształcenie na kilku kierunkach).
 • Jeśli kandydat posiada już legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – nie wnosi opłaty za legitymację (dotyczy to między innymi kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Opłatę za legitymację należy wnieść na to samo konto, co opłatę rekrutacyjną.

 

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli na koncie kandydata nie została zaksięgowana opłata rekrutacyjna należy pilnie skontaktować się z komisją rekrutacyjną za pośrednictwem systemu IRK.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Można założyć indywidualne konto i uzupełnić dane osobowe. W celu wykonania pełnej rejestracji należy poczekać, na świadectwo z wynikami matur (nie dotyczy kandydatów na kierunki artystyczne oraz osób, które posiadają świadectwo maturalne). O zakwalifikowaniu do przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decydują wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości.

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu załącza skan zaświadczenia potwierdzającego obronę.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia (doc, rozmiar 26,5 KB). Sposób dokonania wpisu na listę studentów zostanie przekazany przez komisję rekrutacyjną za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.

 

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem. Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu „numer świadectwa dojrzałości” należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości. W elektronicznym systemie należy umieścić oba dokumenty, a w miejscu wpisywania ocen – należy wpisać najwyższy uzyskany wynik.

Wyniki z których przedmiotów brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

O tym, które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z naszego systemu rekrutacyjnego IRK. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury („stara” lub „nowa”).

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej przedstawiamy zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – „nowa matura”:
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określają sposób przeliczania wyników matur.

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata (nie dotyczy kierunku filologia angielska).

 

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, aby były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5. 

 

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze „starą maturą” (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografię w wersji papierowej w momencie dokonywania wpisu na listę studentów. Wymagana jest fotografia barwna, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego. Wymiary fotografii: 35×45 mm, takie jak do dowodu osobistego.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po zakwalifikowaniu – w dniu wpisu – konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie kandydata na studia – wydruk z systemu rekrutacyjnego;
 • kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu;
 • kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie stwierdzające ukończenie studiów;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane);
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, psychologia i biologia zwierząt);
 • aktualna fotografia (w formacie 35×45 mm) naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego;
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia (dotyczy studiów stacjonarnych);
 • 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców).

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego.