Obowiązek informacyjny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  2. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 12 662 62 06 lub poprzez e-mail: iod@uken.krakow.pl.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Do podstawowego zakresu działania Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie należy: kształcenie studentów, doktorantów, kształcenie podyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzenie badań naukowych, realizowanie projektów naukowych i badawczych, świadczenie usług badawczych.
  5. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na podstawie zwartych umów powierzenia.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
  8. Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  9. W celu realizacji ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków lub napisać na adres iod@uken.krakow.pl.
  10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.