trzy znaki zapytania


Gdzie znajdę informacje na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie?

Informacje zamieszczone są w zakładce Kandydat.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązany jest do:

 • utworzenia konta w systemie rekrutacyjnym IRK na stronie internetowej Rekrutacja na studia (początek rejestracji: 1 czerwca 2024 roku);
 • uzupełnienia danych osobowych oraz zamieszczenia fotografii;
 • uzupełnienia informacji o wykształceniu oraz wpisania wyników;
 • wyboru kierunku studiów;
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system IRK;
 • dokonania wpisu na studia w wyznaczonym terminie (pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia).

 


Skany jakich dokumentów muszę zamieścić w systemie podczas rejestracji, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Skan świadectwa należy dodać w przypadku części matur: matury uzyskanej za granicą, matury EB, IB oraz starej matury (wydawanej do 2004 roku). W innych przypadkach nie ma potrzeby wczytywania skanów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia mają obowiązek zamieszczenia w systemie podczas rejestracji skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydaci – absolwenci roku 2023/2024 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć do Centrum Obsługi Studenta.

 


W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku (ścieżki kształcenia) lub rezygnacji kandydata z rekrutacji na studia tylko do momentu ostatniego dnia elektronicznej rejestracji na wybranym kierunku (ścieżce kształcenia) za pomocą kliknięcia przycisku „wycofaj”. Zwroty opłat rekrutacyjnych będą realizowane po zakończeniu całego procesu rekrutacji (listopad–grudzień 2024).

 


Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku studiów (dla każdej ścieżki kształcenia). Jeśli kandydat rejestruje się na przykład na trzy kierunki studiów (trzy ścieżki kształcenia) musi dokonać trzech wpłat.

 


Opłata za legitymację. Ile wpłat dokonać?

 • Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków – wnosi jedną opłatę za legitymację (również w przypadku, jeśli podejmuje kształcenie na kilku kierunkach).
 • Jeśli kandydat posiada już legitymację Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – nie wnosi opłaty za legitymację (dotyczy to między innymi kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Opłatę za legitymację należy wnieść na to samo konto, co opłatę rekrutacyjną.

 


System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli na koncie kandydata nie została zaksięgowana opłata rekrutacyjna należy pilnie skontaktować się Biurem Rekrutacji.

 


Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Tak, można założyć indywidualne konto, uzupełnić dane osobowe oraz wybrać kierunek studiów. Wypełniając dane dotyczące wykształcenia – dane z dokumentu świadectwa, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (na przykład polska nowa matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/... lub, dla aneksów maturalnych, AM/...), datę wydania, rodzaj i nazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej potrzebnej do wpisu na studia. Jeśli nie uzupełnisz tych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu do przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decydują wyniki na świadectwie dojrzałości.

 

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Co zrobić?

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu załącza skan zaświadczenia potwierdzającego obronę.

 

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty oraz zapisać się na studia?

Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia. Sposób dokonania wpisu na listę studentów zostanie przekazany przez komisję rekrutacyjną za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.

 

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem. Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu „numer świadectwa dojrzałości” należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości. W tym przypadku w miejscu wpisywania ocen – należy wpisać najwyższy uzyskany wynik z danego przedmiotu.

 

Wyniki z których przedmiotów brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

O tym, które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z naszego systemu rekrutacyjnego IRK. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury („stara ” (zdawana do roku 2004) lub „nowa”).

 

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, ponieważ przelicznik wyniku jest korzystniejszy. Zwiększa to szansę przyjęcia na studia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej przedstawiamy zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – „nowa matura”.

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają według zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określają sposób przeliczania wyników matur.

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach – w rankingu uwzględniony zostanie wynik korzystniejszy dla kandydata (nie dotyczy kierunku filologia angielska).

 

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą. Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5. Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.

Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, aby były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5. 

 

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze „starą maturą” (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

 

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Wczytaj do systemu IRK zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji studenckiej, dlatego musi być odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie. W zakładce zdjęcie (w systemie rekrutacyjnym na koncie kandydata) opisane są szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po zakwalifikowaniu – w dniu wpisu – konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie kandydata na studia – wydruk z systemu rekrutacyjnego;
 • kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu;
 • kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie stwierdzające ukończenie studiów;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane);
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, psychologia i biologia zwierząt);
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia (dotyczy studiów stacjonarnych);
 • 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców płacących za studia).


W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego.