Biuro Rozwoju informuje, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Działania 3.5 Zarządzanie w Instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 301 266, 65 zł na realizację projektu pt. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie dla naszej uczelni, pracowników i studentów. Środki w projekcie przeznaczone będą między innymi na:
• zakup systemów informatycznych, które wpłyną na efektywność wymiany informacji oraz wspomogą proces zarządzania w naszej uczelni
• szkolenia dla pracowników administracyjnych oraz kadry naukowo-dydaktycznej
• dostosowanie i realizacje programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na wybranych kierunkach
• realizację Programów Rozwoju Kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, komunikacyjnych oraz językowych dla studentów.