studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi przedstawić rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Rozumie i analizuje procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym założenia polityki ekologicznej. Posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii pod kątem możliwości ich wykorzystania, zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz interpretowania przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent wyjaśnia procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia wybranych prac laboratoryjnych. Potrafi dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii w wybranych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych. Ocenia wpływ wybranych gałęzi przemysłu na środowisko i dobiera technologie minimalizujące antropopresję. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie zarządzania ochroną środowiska w języku polskim i obcym na poziomie B2+.

Absolwent jest zdolny do indywidualnej i zespołowej pracy. Potrafi poddawać konsultacjom społecznym planowane działania dotyczące środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego, posługując się argumentami na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rozumie potrzebę rozwoju technologii proekologicznych i ma świadomość odpowiedzialności ludzi za stan środowiska.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z obszaru zarządzania w ochronie środowiska, organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, polityki społecznej, problemów i kwestii społecznych związanych z ochroną środowiska. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań i pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań w jednostkach zajmujących się zarządzaniem w ochronie środowiska. Potrafi budować plany strategiczne i operacyjne odnoszące się do potrzeb, problemów i oczekiwań jednostek, grup i społeczności lokalnych; tworzy dokumenty strategiczne, plany rozwoju, raporty, opracowuje programy. W pracy zawodowej wykorzystuje kompetencje administracyjne oraz nowe technologie. Potrafi zarządzać zespołem pracowników oraz jednostkami organizacyjnymi. Jest wyposażony w umiejętności pozwalające mu na pracę w sytuacjach kryzysowych. Ma także kompetencje do bycia menadżerem/liderem organizacji zajmujących się ochroną środowiska działających w tych samych sferach co jednostki rządowe i samorządowe.

Możliwość zatrudnienia: absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie ochroną środowiska mogą znaleźć pracę między innymi w: służbach ochrony środowiska, organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektów i studiów, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł naukowy (magistra) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe (kwalifikacyjne uzupełniające) oraz rekrutacji do szkoły doktorskiej.h.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych