studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek międzynarodowa polityka społeczna i analityka wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem, należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Ponadto realizowane treści merytoryczne łączą zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, stosunków międzynarodowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej, szczegółowych polityk publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz analityki społecznej. Uzyskane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki społecznej i analityki społecznej oraz zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Koncepcja kształcenia odpowiada misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu międzynarodowej polityki społecznej i analityki umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy na temat podmiotów krajowej i międzynarodowej polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności o metodach i technikach analiz i badań społecznych, zarządzania, funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także dotyczące rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent uzyskuje umiejętności analizy i krytycznego oceniania dysfunkcji procesów i zjawisk społecznych, abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada umiejętności stosowania pogłębionej wiedzy z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki społecznej; przeprowadzenia badań i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent uzyskuje kompetencje oraz umiejętności komunikowania, samorozwoju, współpracy i współdziałania, pełnienia ról zawodowych, podejmowania inicjatyw i inspirowania innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

Absolwent kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka jest wszechstronnie przygotowany do pełnienie różnych ról społecznych i sprawowania funkcji publicznych, zatrudnienia w instytucjach państwowych i strukturach samorządowych wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ich filiach i biurach regionalnych w różnych krajach, w instytucjach i ośrodkach badawczych, innych organizacjach z zakresu różnych obszarów polityki społecznej, analiz i prognoz społecznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, mogą także kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych