studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka, absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności związane z logistyką z zakresu dyscyplin naukowych takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, zarządzanie i jakość, ekonomia i finanse, a także z zakresu nauk prawnych i przyrodniczych.

Absolwent posiada wiedzę na temat uwarunkowań procesów logistycznych zachodzących, zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowego kontekstu oraz zróżnicowania przestrzennego w skali świata. Odznacza się umiejętnościami analitycznego i koncepcyjnego myślenia w odniesieniu do tworzenia i zarządzania procesami logistycznymi. Jest świadomy potrzeby stosowania podejścia strategicznego i marketingowego w zarządzaniu przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami logistycznymi. Potrafi prawidłowo wysnuwać wnioski aplikacyjne i na ich podstawie formułować rekomendacje istotne dla podejmowania decyzji z zakresu budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw logistycznych.

Absolwent jest świadomy potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w sposób społecznie odpowiedzialny i zgodny z zasadami etyki. Jest także przekonany o roli i znaczeniu kompetencji interpersonalnych w efektywnym funkcjonowaniu na rynku usług logistycznych, a także o konieczności stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych.

Absolwent dostrzega potrzebę i jest gotowy do podjęcia i realizacji badań naukowych w obszarze logistyki.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL): w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji