studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, głównie w dyscyplinie ekonomia i finanse, a także nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne.

Absolwent kierunku ekonomia jest wyposażony w pogłębioną wiedzę i umiejętności pozwalające mu rozwijać karierę zawodową w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania.

Absolwent specjalności menedżer społeczny:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki której jest gotowy do zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, umiejętnie łącząc realizację celów społecznych z rachunkiem ekonomicznym;
 • posiada bardzo dobre rozpoznanie współczesnych problemów i wyzwań społecznych, w tym sytuacji grup defaworyzowanych;
 • potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne;
 • potrafi efektywnie planować i organizować pracę zespołu,
 • potrafi pozyskiwać finansowanie zewnętrzne i efektywnie zarządzać finansami organizacji;
 • potrafi zarządzać projektami ukierunkowanymi na rozwiązywanie problemów społecznych stosując innowacyjne podejście i nowoczesne narzędzia;
 • potrafi współpracować i budować partnerstwa z instytucjami administracji samorządowej i rządowej wspierającej funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami zaangażowanymi w realizację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi.

 

Absolwent specjalności doradztwo finansowo-podatkowe:

 • posiada pogłębioną wiedzę ekonomiczną w obszarze rynków finansowych, pośrednictwa finansowego, podatków, finansów przedsiębiorstw i finansów osobistych, inwestowania, transakcji finansowych;
 • posiada pogłębioną umiejętność wyszukiwania i analizy regulacji prawnych w wyżej wymienionych obszarach wraz z określeniem ich wpływu na przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, zwłaszcza konsekwencji finansowych;
 • potrafi wybrać optymalną formę opodatkowania dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, wskazać na odpowiednie zasady i metody ich rozliczania;
 • potrafi identyfikować źródła ryzyka, analizować i oceniać opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • posiada pogłębioną wiedzę o kapitałach wysokiego ryzyka, potrafi wskazać efektywne metody ich pozyskania dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach startupów;
 • potrafi wskazać efektywne metody zarządzania finansami osobistymi;
 • umiejętnie wykorzystuje narzędzia IT wspierające proces doradztwa finansowo-podatkowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia na kierunku ekonomia kształcą ekonomistów posiadających poszukiwane na rynku pracy kompetencje w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, zarówno jako pracownik – specjalista w różnych podmiotach gospodarki rynkowej, w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach z różnych branż), sektorze publicznym (instytucjach samorządowych i rządowych), a także sektorze ekonomii społecznej (w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach społecznych i innych organizacjach społecznych) oraz jako właściciel i zarządzający własną działalnością.

Absolwent specjalności menedżer społeczny jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach ekonomii społecznej (na przykład fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych), może podjąć pracę jako specjalista w instytucjach administracji samorządowej i rządowej wspierających funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej lub w przedsiębiorstwach zaangażowanych w realizację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego i podejmujących współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, a także samodzielnie założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej.

Absolwent specjalności doradztwo finansowo-podatkowe jest przygotowany do wykonywania pracy jako doradca/konsultant w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jako doradca kadry zarządzającej lub specjalista w działach finansowych/podatkowych przedsiębiorstw o dowolnym profilu branżowym, jako specjalista w instytucjach samorządowych i rządowych, na przykład w departamentach i wydziałach do spraw podatków, a także samodzielnie założyć i prowadzić firmę doradczą w obszarze doradztwa finansowo-podatkowego dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent posiadający zainteresowania badawcze z zakresu ekonomii może kontynuować naukę w ramach studiów trzeciego stopnia oraz podejmować studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji