studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów na kierunku kryminalistyka drugiego stopnia, absolwent zdobywa pogłębioną i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma pogłębioną wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminalistyce, kryminologii, wiktymologii, polityce kryminalnej i fizyce. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą metod popełniania przestępstw, zna zasady ich wykrywania z zastosowaniem biologiczno-fizycznych technik kryminalistycznych. Potrafi stosować profesjonalne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących między innymi techniki i taktyki kryminalistycznej wykorzystywane przez organy ścigania. Potrafi także analizować uwarunkowania przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Absolwent ma pogłębione umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem metod i technik kryminalistycznych również z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i fizyki.

Posiada umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywani problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminalistyki, kryminologii i prawa karnego. Absolwent posiada umiejętność pracy podczas poszczególnych czynności śledczych. Potrafi wiązać instytucje prawa karnego procesowego z podstawowymi czynnościami kryminalistycznymi. Zna zagadnienia pracy operacyjnej.

Zna specjalistyczny język angielski używany w prawie i kryminalistyce oraz potrafi gromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat. Zdobytą wiedzę potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy zawodowej i naukowej, przy działaniu na rzecz środowiska lokalnego, projektowaniu inicjatyw na płaszczyźnie prewencji przestępczości oraz w zakresie działań na rzecz ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka, absolwent jest gotów do podejmowania wielu ról zawodowych, w takich instytucjach jak: Policja, Prokuratura, Służba Więzienna i kuratorska, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Ekspertyz Sądowych, laboratoria kryminalistyczne, w szczególności w czynnościach dotyczących biologii i fizyki oraz w innych instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych.

Absolwent posiada kompetencje zawodowe pozwalające mu na podjęcie pracy kryminalistyka, a także specjalisty, znajdującego zatrudnienie w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości.

 

Dostęp do dalszych studiów

Jest przygotowany do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji