studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą przede wszystkim z obszaru zagadnień społecznych, organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa publicznego, polityki społecznej, problemów, kwestii i profilaktyki społecznej. Posługuje się rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z działalnością służb społecznych, pomocy postpenitencjarnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy rodzinie, zatrudnienia i poradnictwa zawodowego, edukacji, funkcjonowania organizacji społecznych w tym w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Charakteryzuje się pogłębioną wiedzą na temat organizacji służb społecznych, kategorii beneficjentów i interesantów służb społecznych. Zna katalog usług społecznych i obowiązujące standardy w tym zakresie. Ma świadomość szczególnego dbania o wizerunek służb społecznych i budowania ich prestiżu. Absolwent posiada również pogłębioną wiedzę z obszaru funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych i niepublicznych, w tym podmiotów społecznych i gospodarczych, szczególnie w kontekście działań profilaktycznych, interwencyjnych i reintegracyjnych.

Jednocześnie absolwent dysponuje rzetelną i pogłębioną wiedzą dotyczącą organizacji społecznych wspierających działania zawodowych służb społecznych. Posiada umiejętność identyfikowania problemów, potrzeb oczekiwań zarówno jednostkowych, jak i społecznych. Umie projektować, wdrażać i poddawać ewaluacji wszelkie przedsięwzięcia związane z zaspakajaniem potrzeb jednostkowych i zbiorowych. Zna standardy usług społecznych i ma świadomość ich wdrażania. Mocno utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami instytucji służb społecznych. Jest gotowy do respektowania norm etycznych przynależnych dla przedstawicieli tych struktur.

Absolwent dysponuje licznymi umiejętnościami pozwalającymi na realizację zadań stawianych przed menadżerami/liderami jednostek służb społecznych; umie budować plany strategiczne i operacyjne odnoszące się do potrzeb, problemów i oczekiwań jednostek, grup, i społeczności lokalnych. Buduje dokumenty strategiczne, plany rozwoju, raporty, opracowuje programy profilaktyczne i projekty społeczne. Potrafi wskazywać różne źródła pozyskiwania funduszy na realizację podstawowych i fakultatywnych działań. W pracy zawodowej wykorzystuje kompetencje administracyjne oraz nowe technologie. Ma umiejętności niezbędne w zarządzaniu zespołem pracowników oraz jednostkami organizacyjnymi. Jest wyposażony w umiejętności pozwalające mu na pracę w sytuacjach kryzysowych, związanych ze wzrostem poziomu stresu. Potrafi analizować czynniki wpływające na jakość funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie, trafnie identyfikuje i interpretuje pojawiające się problemy i zjawiska społeczne.

Absolwent docenia znaczenie funkcjonowania służb społecznych, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i jest gotów do zasięgania opinii innych specjalistów. Potrafi pozyskiwać różnych interesariuszy i budować z nimi koalicje partnerskie na rzecz usprawnienia funkcjonowania organizacji definiowanych jako służby społeczne. Ma także kompetencje do bycia liderem organizacji społecznych działających w tych samych sferach co rządowe i samorządowe jednostki przynależne do służb społecznych

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta – menadżera/koordynatora do pracy w: administracji publicznej, samorządowej oraz organizacjach z trzeciego sektora. Jako studia drugiego stopnia, studia magisterskie głównie kierowane są one do specjalistów po studiach pierwszego stopnia, ale i drugiego stopnia takich jak kurator sądowy, doradca zawodowy, pedagog społeczny, pracownik socjalny, psycholog, interwent kryzysowy, absolwent zdrowia publicznego i inni specjaliści zainteresowani rozwojem kompetencji menadżerskich w służbach społecznych formalnych i nieformalnych.

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje trzy specjalności:

  • Aktywizację i readaptację społeczną ukierunkowaną na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach/organizacjach społecznych oferujących usługi związane z wszechstronnym, rozwojem intelektualnym, psychicznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, fizycznym dzieci, młodzieży, dorosłych pragnących świadomie podejmować decyzje o samorozwoju, integracji społecznej i zawodowej oraz właściwej organizacji czasu wolnego i rekreacji. Mogą to być instytucje/placówki związane z aktywnością oferowaną w klubach, centrach aktywności lokalnej, akademiach rozwoju, w placówkach aktywności pozalekcyjnej, w placówkach kulturalno-oświatowych. Mogą to być podmioty nastawione na pobudzania aktywności obywatelskiej, instytucje ukierunkowane na wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych z różnych powodów przez system lub w wyniku własnych decyzji. Mogą to być organizacje prowadzące edukację publiczną, a także podmioty oferujące wsparcie w ramach kultury fizycznej i turystyki, promocji zdrowia, reintegracji zawodowej i społecznej, w tym jednostki związane z ekonomią społeczną.
  • Zarządzanie kryzysem w rodzinie koncentruje się na przygotowaniu absolwenta jako menadżera/koordynatora do pracy w różnych instytucjach/placówkach/organizacjach związanych z polityką prorodzinną i poradnictwem rodzinnym, z pieczą zastępczą, z polityką prosenioralną, opieką nad dzieckiem do lat trzech, ochroną zdrowia, pracą z osobami uzależnionymi, w których działania mają charakter ratowniczy, doraźny, akcyjny, opiekuńczy, niekiedy terapeutyczny, rehabilitacyjny. Praca w tych instytucjach koncentruje się na pomocy rodzinie, w której nastąpiła dezorganizacja życia rodzinnego, na wspólnym poszukiwaniu z rodziną bądź jej członkami skutecznych sposobów ułatwiających rozwiązanie problemów i wyjście z trudności życiowych/kłopotów.
  • Zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społeczna jest odpowiedzią na współczesne problemy społeczne związane z bezpieczeństwem w przestrzeni społecznej. Ma ona przygotować do pracy z zakresie realizacji działań profilaktycznych w środowisku oraz koordynowania działań służb w zakresie zarządzania kryzysowego w różnych instytucjach pomocy społecznej, administracji publicznej oraz służbach mundurowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej czy centrach świadczących działania w zakresie usług społecznych. Absolwent może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu usług społecznych, pomocy społecznej, profilaktyki społecznej i zarządzania kryzysowego. Absolwent może wykonywać funkcje administracyjne i menadżerskie.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł naukowy (magistra) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych