studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po przyjęciu pracy magisterskiej, złożeniu egzaminu magisterskiego i ukończeniu studiów, absolwent rozumie mechanizmy zarządzania światem w skali globalnej, krajowej i regionalnej oraz mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skali systemów. Ponadto zna specyfikę działalności służb mundurowych i sektorów siłowych państwa (od skali lokalnej po skalę regionalną, krajową i globalną). Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny, podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin geopolitycznych, opartą o szerokie podstawy nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii geopolityki, metod analizy geopolitycznej oraz statystyki umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie subdyscyplinie oraz w pracy zawodowej w wybranej przez siebie branży. Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (w tym terenowe i laboratoryjne), opracowywać wyniki badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych, jak również w formie popularnonaukowej. W swojej pracy potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury, wykorzystuje i potrafi tworzyć różnego typu bazy danych geostrategicznych i statystycznych, posługuje się ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, sprawnie posługuje się podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, ma podstawową wiedzę z zakresu geoinformacji oraz teledetekcji, potrafi wykonywać zaawansowane analizy z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, potrafi wykonywać badania i opracowania na potrzeby monitorowania zagrożeń dla państwa i ludności oraz planowania strategii obrony i ochrony lokalnych i regionalnych jednostek administracyjnych oraz przedsiębiorstw strategicznego znaczenia. Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie oraz kierować pracą zespołu nad danym zadaniem, jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej w środowisku wojny informacyjnej i szerzącej się propagandy, zna zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy w administracji państwowej różnych szczebli, organizacjach międzynarodowych, siłach zbrojnych, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o świecie, mediach, organizacjach pozarządowych w tym eksperckich, edukacyjnych i politycznych oraz organizacjach i służbach mundurowych o charakterze obronnym oraz we własnej organizacji lub działalności społeczno-gospodarczej. Ma szczególne przygotowanie do pracy na stanowiskach analityczno-badawczych, gdzie wykorzystuje się kompleksowe narzędzia i techniki oraz systemy zarządzania.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy magistra daje możliwość podjęcia studiów w szkole doktorskiej oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych