studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do zarządzania dokumentacją współczesną w instytucjach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach organizacyjnych;
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i nauki, w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i bieżących;
 • posiada wiedzę o dokumencie tradycyjnym i elektronicznym, oraz o zasadach ich gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania;
 • posiada umiejętność opracowania i porządkowania dokumentacji aktowej i nieaktowej;
 • posiada wiedzę na temat kształtowania zasobu archiwalnego;
 • wie jak działają archiwa prowadzące działalność w zakresie państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • posiada wiedzę o zasadach i technikach zarządzania dokumentacją i informacją we współczesnych kancelariach sektora publicznego i prywatnego;
 • posiada umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, programów komputerowych do obsługi biurowości oraz tworzenia i zarządzania prostymi bazami danych;
 • posiada kompetencje cyfrowe, czyli umiejętność obsługi oprogramowania oraz korzystania z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych przez administrację państwową i samorządową, inne jednostki organizacyjne oraz archiwa;
 • potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje w kontekście historyczno-archiwalnym oraz w realiach współczesnej biurowości;
 • posiada znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych;
 • posiada umiejętności analizy i krytyki współczesnych i historycznych źródeł informacji i wiedzy oraz orientację w literaturze przedmiotu;
 • umie odczytać historyczną dokumentację powstałą w różnych okresach i językach na ziemiach polskich;
 • posiada wiedzę o przebiegu procesu historycznego szczególnie w zakresie historii Polski, historii ustroju i źródłoznawstwa, potrzebnej do prawidłowej realizacji funkcji archiwów;
 • zna i potrafi zastosować w praktyce wytyczne z zakresu edytorstwa źródeł historycznych;
 • posiada rzeczywistą umiejętność wykorzystania ogółu kompetencji cyfrowych w pracy zawodowej;
 • w obszarze kompetencji naukowych i zawodowych komunikuje się w wybranym języku nowożytnym.


Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) oraz przygotowany do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego, gromadzących i przetwarzających dokumentację czy – szerzej – informację. Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w środowisku wirtualnym – obsługi urządzeń, oprogramowania, systemów oraz wspierania użytkowników w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

 

Dostęp do dalszych studiów

Szkoła doktorska, studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki