studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do biegłego posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych oraz działań międzyobszarowych na polu sztuki i nauki. Jest gotowy do prowadzenia własnej pracy badawczo-artystycznej oraz otwarty na eksperymenty metodologiczne, formalne i warsztatowe wynikające z łączenia umiejętności artystycznych i zdobytej wiedzy naukowej. Posiada praktyczne umiejętności plastyczne, umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej i możliwości jej współdziałania z różnymi dziedzinami naukowymi. W zależności od dokonanego we współpracy z tutorem wyboru kursów w Module Science uzyskuje wiedzę na temat kluczowych zagadnień i głównych tendencji rozwojowych nauk humanistycznych, społecznych, technicznych lub ścisłych i przyrodniczych. Wykazuje się pogłębioną znajomością zagadnień z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w ramach wybranych dodatkowych dyscyplin naukowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, podmiotach przemysłów kreatywnych i art-biznesu, oraz do pracy instytucjach kultury i sztuki. Zna i rozumie procesy cywilizacyjne i kulturowe leżące u podłoża interakcji sztuki i nauki. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu art based research adresowane do rozmaitych grup interesariuszy, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych i metod badawczych. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji i środków prezentacji swojej pracy również w języku obcym. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent kierunku art & science uzyskuje tytuł magistra sztuki i ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kwalifikacje do prowadzenia interdyscyplinarnych prac rozwojowych w zespołach projektowych w podmiotach sektora kreatywnego, w szczególności w firmach branży reklamy, rynku sztuki i antyków, rzemiosła, designu, mody, filmu, gier komputerowych, sztuk performatywnych, rynku wydawniczego, oprogramowania oraz mediów masowych, internetu i branży IT na stanowiskach projektanta, copywritera, dyrektora artystycznego, dyrektora kreatywnego lub równorzędnych. Kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki oraz wiedzy dotyczącej współczesnych metod badawczych różnych dziedzin nauki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy magistra umożliwia ubieganie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43, pokój 23
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej