studia drugiego stopnia, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada – rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych.

Absolwent umie korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzi badania, analizuje, ocenia i porównuje alternatywne rozwiązania, proponuje i optymalizuje nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizuje problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Umie monitorować zagrożenia, projektuje i realizuje projekty, operacje, procesy i systemy ograniczające zagrożenia i wzmacniające potencjał obronny w sferze bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacji. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji w działalności zawodowej i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ponadto absolwent ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Postępuje zgodnie z przepisami prawa, normami i zasadami etyki zawodowej. Jest przygotowany do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych i środowiska.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury specjalistycznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w instytucjach i urzędach monitorujących zagrożenia, w jednostkach usług ochrony przed zagrożeniami, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo pracy będzie posiadał kwalifikacje pracownika służby bhp na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.1997.109.704 z 2.09.1997 roku.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych