studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent umie syntetyzować wiedzę w oparciu o różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieła sztuki współczesnej przy użyciu funkcjonujących współcześnie teorii sztuki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki współczesnej oraz wiedzę o pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń artystycznych z różnorodnych źródeł finasowania. Absolwent posiada wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kulturalnych, a także o polityce kulturalnej organów państwowych. Absolwent ma kompetencje pozwalające współpracować z innymi i profesjonalnie organizować projekty artystyczne. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę humanistyczną oraz wiedzę i umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, krytyka i teoretyka sztuki współczesnej. Jest przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umie wykorzystywać zdobytą wiedzę i interpretować działania artystyczne, szczególnie sztukę współczesną w kontekście pozaartystycznych uwarunkowań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach takich jak muzea i galerie sztuki, massmediach i prasie specjalistycznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Dostęp do studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu