studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku studiów logopedia, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy i logopedy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji mowy.

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach komunikacji językowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

Absolwent wyszukuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje przydatne w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu logopedii i nauki o języku. Potrafi samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze z zakresu logopedii i językoznawstwa. Potrafi przygotować naukowe opracowania (pisemne i ustne) dotyczące zagadnień z zakresu językoznawstwa i logopedii.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym.

Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Zna przepisy prawa oświatowego oraz regulacje prawne dotyczące opieki medycznej nad pacjentem w zakresie wymaganym do wykonywania zawodu logopedy. Dba o poprawność i estetykę wypowiedzi. Potrafi pracować w zespole, podejmując się pełnienia różnych funkcji, rozumie potrzebę współdziałania z innymi na rzecz różnych środowisk. Pogłębia i aktualizuje wiedzę.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy i logopedy.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku logopedy w:

  • poradniach specjalistycznych;
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
  • poradniach foniatrycznych;
  • gabinetach i poradniach logopedycznych przy oddziałach neurologicznych, neurochirurgicznych, udarowych, laryngologicznych, neonatologicznych i rehabilitacyjnych w szpitalach i sanatoriach;
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych;
  • placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej;
  • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna);
  • instytucjach i placówkach zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra logopedii oraz zdobycie kompetencji odpowiednich dla studiów drugiego stopnia, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcia na studia trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Zdrowiu

telefon 12 662 6600
inz@uken.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Zdrowiu