studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po przyjęciu pracy magisterskiej, złożeniu egzaminu magisterskiego i ukończeniu studiów, absolwent rozumie uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje rozwoju turystyki i rekreacji w różnej skali systemów przestrzennych (od skali lokalnej po skalę regionalną, krajową i globalną). Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy.

Ma pogłębioną wiedzę związaną z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych i mechanizmów gospodarczych w branży turystycznej. Posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej oraz organizację przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji dla różnych grup wiekowych.

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji opartą o szerokie podstawy nauk przyrodniczych, uzupełnioną wiedzą z dziedzin nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu, społecznych i humanistycznych. Zna metodologię nauk geograficznych, stosuje metody analizy przestrzennej oraz statystyki umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie szczegółowej dyscyplinie naukowej oraz w pracy zawodowej.

Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania, opracowywać wyniki badań, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych, jak również w formie popularnonaukowej.

W swojej pracy potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury, wykorzystuje i potrafi tworzyć różnego typu bazy danych, posługuje się opracowaniami kartograficznymi, ma poszerzoną wiedzę i posługuje się systemami informatycznymi i programami komputerowymi związanymi z branżą turystyczną.

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie lub w zespole nad danym zadaniem podejmując także funkcje kierownicze. Posiada umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej. Jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy własnej i innych, ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Ponadto posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z rynkiem usług turystycznych i rekreacyjnych oraz administracji rządowej, samorządowej, organizacjach społecznych, pozarządowych. Jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Umie współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów w szkole doktorskiej (studia trzeciego stopnia) oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych