studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent drugiego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe. Rozumie i potrafi wykorzystać, do zaawansowanej analizy polityki międzynarodowej, znaczenie tych czynników.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje społeczne wiążące się ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne. Jest przygotowany do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafi działać z innymi i dla innych oraz uzyskuje wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne uzyskane przez absolwenta, związane z promowaniem postawy obywatelskiej oraz tolerancji , a także nabyta wiedza na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej współczesnych stosunków międzynarodowych.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej nad rozmaitymi projektami. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowanych działań własnych oraz inicjowanych w polityce. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent stosunków międzynarodowych jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i sprawowania funkcji publicznych. Jest przygotowany do podjęcia różnych ścieżek kariery zawodowej. Wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i krajowych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej oraz w sektorze prywatnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent wykazujący ciekawość poznawczą oraz inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań ma możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Może także kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych