studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii, rozumie różnice między nimi, a także ich związki z wybranymi kierunkami teoretycznymi w naukach humanistycznych i społecznych. Rozumie związki socjologii z innymi naukami społecznymi, takimi jak psychologia oraz nauka o państwie i prawie; zna pojęcia, którymi te ostatnie się posługują, a także problemy, którymi się zajmują. Zna zaawansowane metody i techniki – zarówno ilościowe jak i jakościowe – którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, potrafi je wykorzystać stosując nowoczesne technologie komputerowe. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do analizy konkretnych problemów społeczeństwa polskiego i innych społeczeństw. Rozumie znaczenie współczesnych procesów globalizacyjnych, ich skutki oraz wpływ na społeczeństwo polskie i inne społeczeństwa. Potrafi w sposób pogłębiony prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu socjologii. Posiada również umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia przygotowują absolwenta do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego.

Absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia wybierający specjalność kryminologia i dezorganizacja społeczna może pracować w zespołach rozwiązujących problemy związane z przestępczością i patologią społeczną. Ponadto ukończenie tej specjalności stwarza możliwość przygotowania do pracy w grupach dyspozycyjnych typu: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna. Umożliwia też ubieganie się o pracę na stanowisku kuratora sądowego oraz w placówkach takich, jak: ośrodki socjoterapii czy administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem.

Z kolei absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia w zakresie specjalności socjologia biznesu z elementami design thinking będzie mógł podjąć pracę w ośrodkach badawczych, szkoleniowych, konsultingowych, organizacjach pozarządowych, administracji przedsiębiorstw sektora rządowego jak i samorządowego. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w organizacjach doradczych, szeroko pojętych działach HR przedsiębiorstw i korporacji w kraju jak również poza jego granicami, gdzie będzie mógł zajmować się doborem i szkoleniem pracowników.

 

Dostęp do dalszych studiów

Możliwość kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Socjologii