studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu polityki społecznej obejmującą różne przestrzenie aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Absolwent dysponuje rzetelną i pogłębioną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy i integracji społecznej. Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych, potrafi zastosować narzędzia ewaluacyjne i wykorzystać praktycznie ich efekty. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością identyfikowania problemów społecznych, gotowością do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w obszarze pomocy społecznej. W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej; potrafi korzystać z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, przejawia w tym zakresie postawę twórczą. Jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej oraz w instytucjach integracji społecznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej właściwych w sprawach pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których wykonywane są zadania związane z pomocą społeczną, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystent rodziny.

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Pomocy Dzieciom, Dział Rodzin Zastępczych), powiatowe centrum pomocy rodzinie i domy pomocy społecznej (profil dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Dział Rehabilitacji), regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej (profil dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lub niepełnosprawnych fizycznie), ośrodki wsparcia dziennego, dzienne domy pobytu i środowiskowe domy samopomocy.

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność organizator usług społecznych może być zatrudniony w centrach usług społecznych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Klub Integracji Społecznej, Dział Koordynacji Pracy Filii), regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej (aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych).

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność koordynator pomocy postpenitencjarnej może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbie kuratorskiej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pomocą postpenitencjarną.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (magister) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych