studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorię i metodologię z zakresu pedagogiki i nauk współpracujących. Wiedza ta obejmuje również znajomość specyfiki funkcjonowania prawnego i organizacyjnego instytucji oświatowych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych.

Jest przygotowany do działalności na rynku pracy zarówno sektorze państwowym, samorządowym, pozarządowym, jak i prywatnym, w tym samozatrudnieniu.

W pracy posługuje się nowoczesnym warsztatem metodycznym i diagnostycznym w różnych sytuacjach wychowawczych, opiekuńczych w stosunku do jednostek, grup oraz różnych środowisk wychowawczych. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się w języku ojczystym i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ustawicznie dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich kompetencji zawodowych zgodnie z wymaganiami rynku pracy oraz z zasadami etyki zawodowej.

Posiadana pogłębiona wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty uczenia się pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia prowadzić badania pedagogiczne, realizować zadania dydaktyczne, metodyczne, wychowawcze, diagnostyczne, terapeutyczne skierowane na jednostki (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), grupy oraz różne środowiska wychowawcze w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika (specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna) studiów drugiego stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne o charakterze interdyscyplinarnym i teoretyczno-praktycznym oraz kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: nauczyciela pedagoga szkolnego, nauczyciela wychowawcy.

Absolwent kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja z penitencjarystyki) studiów drugiego stopnia posiada przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz kompetencje w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia procesów wychowania, wsparcia oraz opieki w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy wychowanków w instytucjach, w których przebywają oraz ich środowiskach lokalnych. Specjalność ta nie daje kwalifikacji nauczycielskich.

Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika ma kwalifikacje pedagogiczne i jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej w szkołach (na różnych poziomach), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej oraz samozatrudnienia.

Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe.

Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippw@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki