studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Dysponuje rozszerzoną wiedzą z działów matematyki, takich jak logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, funkcjonalna i zespolona, topologia, geometria, algebra i teoria liczb, równania różniczkowe, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, informatyka i metody numeryczne.

Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, budowania zaawansowanych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się rozbudowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, formułowania wniosków w języku symbolicznym oraz poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań naukowych.

Zna język obcy do celów akademickich na poziomie B2+ oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

Ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Jest przygotowany do podejmowania badań naukowych w zakresie matematyki w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Uzyskane kompetencje pozwalają na podejmowanie pracy w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, bankach oraz innych sektorach gospodarki, które wymagają samokształcenia.

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznodydaktycznego. Posiada przygotowanie w zakresie dydaktyki matematyki, a także przygotowanie praktyczne w nauczaniu matematyki. Jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, wychowawcy i opiekuna w placówkach edukacyjnych, w szczególności szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwent, oprócz kompetencji wynikających z obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli, posiada poszerzone przygotowanie metodologiczno-dydaktyczne związane z aktualnymi trendami badań w zakresie edukacji matematycznej.

Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu.

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska + II etap edukacyjny uzyskuje podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznego. Posiada przygotowanie w zakresie dydaktyki matematyki, a także przygotowanie praktyczne w nauczaniu matematyki. Jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, wychowawcy i opiekuna w placówkach edukacyjnych, w szczególności szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Posiada także przygotowanie do prowadzenia badań edukacyjnych. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu.

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna dysponuje szeroką wiedzą z zakresu sztucznej inteligencji, w tym metod opartych na uczeniu głębokim, z zakresu inżynierii danych, w tym systemów baz danych SQL i NoSQL, z zakresu analityki danych, w tym narzędzi Business Intelligence oraz z zakresu projektowania i implementacji systemów Big Data z użyciem platform chmurowych (Microsoft Azure, Databricks Lakehouse). Posiada również specjalistyczną wiedzę w zakresie programowania, w tym programowania aplikacji internetowych współpracujących z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych, a także wiedzę dotyczącą metod matematycznych wykorzystywanych do modelowania procesów zachodzących na rynkach finansowych.

Absolwent ma umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania narzędzi programistycznych, szczególnie przy użyciu języków Python i R, umożliwiających efektywną i wydajną pracę z dużymi zbiorami danych, zastosowania algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych do pozyskiwania wiedzy z danych oraz tworzenia wizualizacji i interaktywnych raportów.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi współczesnej analityki i inżynierii danych oraz sztucznej inteligencji nabyte w trakcie studiów pozwalają na wykonywanie zaawansowanych analiz znajdujących zastosowanie w działalności gospodarczej i finansowej oraz przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a także zadań wymagających umiejętności modelowania i symulacji zjawisk i procesów. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach badań statystycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, w sektorach usług finansowych i bankowych oraz firmach informatycznych. Zdobyte kompetencje pozwalają mu także na podjęcie pracy w ośrodkach naukowo-badawczych związanych z zastosowaniami matematyki, ekonomią, ekonometrią oraz informatyką.

Absolwent specjalności matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska, realizując poszerzony program studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie obydwu modułów wymienionych specjalności.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka uzyskuje tytuł magistra matematyki.

Absolwent posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę matematyczną i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Zdobyte umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia pozwalają mu na kreatywne podejście do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Absolwent potrafi tworzyć modele matematyczne dla zastosowań w różnych dziedzinach, na przykład w zagadnieniach finansowych i w przemyśle. Umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej umożliwia mu szybkie adaptowanie się do szybko ewoluujących nowoczesnych technologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących matematykę i zaawansowane narzędzia informatyczne, w tym w bankach, instytucjach finansowych i firmach branży gospodarczej. Uzyskane kompetencje pozwalają mu również na podejmowanie pracy w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych oraz innych sektorach gospodarki, które wymagają samokształcenia.

Ponadto, zna język obcy do celów akademickich na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Jest przygotowany do podejmowania badań naukowych w zakresie matematyki w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska dysponuje odpowiednim przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym oraz posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, wychowawcy i opiekuna w placówkach edukacyjnych, w szczególności szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwent, oprócz kompetencji wynikających z obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli, posiada poszerzone przygotowanie metodologiczno-dydaktyczne związane z aktualnymi trendami badań w zakresie edukacji matematycznej.

Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich trzeciego stopnia oraz uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Matematyki