Studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

 • Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego twórcy w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej twórczości artystycznej, posługując się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych środków artystycznych.
 • Zdobył umiejętności świadomego i kreatywnego tworzenia przekazu artystycznego za pomocą technik malarskich i pokrewnych im środków technicznych, równocześnie jest otwarty na eksperymenty formalne i warsztatowe.
 • Potrafi realizować różnorodne projekty w zakresie malarstwa, dyscyplin pokrewnych i innych obszarów sztuk wizualnych.
 • Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki dawnej i współczesnej.
 • Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

 • Dyplom magistra.

 •  

  Absolwent jest przygotowany do własnej twórczej i profesjonalnej działalności artystycznej jako artysta malarz. Jest przygotowany do realizacji projektów według indywidualnego programu artystycznego.

 • Posiada kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Absolwent posiada również kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu wybranych dyscyplin pokrewnych i innych obszarów sztuk wizualnych.

 • Absolwent jest również przygotowany do działań zespołowych w obszarze kultury i sztuki. Ukończone studia dają możliwość współpracy z instytucjami kultury, muzeami, galeriami sztuki, podmiotami trzeciego sektora działającymi w obszarze kultury. Absolwenci mogą też zostać zatrudnieni w firmach z obszaru przemysłów kreatywnych, w szczególności związanych z przygotowaniem ilustracji i concept art.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy magistra umożliwia ubieganie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43, pokój 23
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej