studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada specjalistyczne wykształcenie humanistyczne i uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach. Posiada również podstawową wiedzę z zakresu nauk o sztuce, psychologii, zarządzania i jakości, nauk socjologicznych, prawnych, ekonomii i finansów. Zna specjalistyczną terminologię z zakresu wymienionych dyscyplin, zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych.

Absolwent identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska i procesy kulturowe oraz medialne, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych. Przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne oraz multimedialne typowe dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, wykorzystując do tego celu specjalistyczne ujęcia teoretyczne oraz różne źródła wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować specjalistyczną bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy, związane z kierunkiem studiów. Zna język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowuje teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli kultury i mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju.

Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia drugiego stopnia może podjąć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia i/lub studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury i mediach, zgodnie z profilem wybranej specjalizacji. Posiada kompetencje niezbędne do pracy w kulturze i branżach kreatywnych. Jest przygotowany do podejmowania działań związanych z obsługą mediów społecznościowych, analizą raportów medialnych i trendów rynkowych w obszarze kultury.

W zależności od wybranej specjalności absolwent posiada kompetencje niezbędne do wykonywania profesji i/lub obejmowania stanowisk:

  • animatora kultury (inicjuje, organizuje i upowszechnia kulturę i sztukę w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomaga artystyczną twórczość amatorską); kierownika domu kultury (kieruje pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechnia i promuje kulturę; organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami) lub menedżera projektu kulturalnego (bezpośrednio zarządza projektem, rozumianym jako tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego produktu kulturalnego; odpowiada za osiągnięcie wyznaczonych celów projektu w wyznaczonym czasie, przy określonych zasobach i założonym budżecie; zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem projektów o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym, edukacyjnym, społecznym, informatycznym) – specjalność menedżer i animator kultury;
  • specjalisty do spraw marketingu internetowego (opracowuje strategię marketingu internetowego organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku za pośrednictwem mediów elektronicznych; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingu internetowego; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem) – specjalność coach medialny;
  • menedżera zawartości serwisów internetowych związanych z branżą kreatywną (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje oraz publikuje je w serwisach internetowych), info/media researchera (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje) i/lub kuratora i administratora sztuki cyfrowej – specjalność cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej