studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada:

 • pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do Krakowa i Małopolski, którą potrafi wykorzystać w pracy zawodowej;
 • pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
 • pogłębione umiejętności w zakresie do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach;
 • umiejętności posługiwania się w pogłębionym stopniu językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego;
 • umiejętność posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • umiejętność tłumaczenia i analizy tekstów sporządzonych w języku łacińskim;
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • pogłębioną umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów internetu w zakresie realizacji celów badawczych oraz w pracy zawodowej;
 • świadomość ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego w procesie uczenia się przez całe życie.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci specjalności nauczycielskiej: Historia i wiedza o społeczeństwie, posiadają przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do:

 1. nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.
 2. podjęcia pracy w placówkach:
  • edukacyjnych i oświatowych,
  • naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów,
  • popularyzujących wiedzę historyczną,
  • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
  • regionalnych (na przykład miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
  • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

 

Absolwenci specjalności antropologia historyczna posiadają przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • domach i centrach kultury,
 • muzeach, skansenach, galeriach sztuki, salonach wystawowych,
 • instytucjach regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • mediach ogólnokrajowych i samorządowych,
 • stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury, ochrony i zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego i promujących wiedzę historyczną.

 

Dostęp do dalszych studiów

 • szkoła doktorska
 • studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki