studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Wiedza ta umożliwia absolwentowi doskonalenie się w zakresie fizyki i nauk pokrewnych, a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (na przykład studia podyplomowe oraz w Szkole Doktorskiej). Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, wykorzystuje w swojej pracy najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, a także jest przygotowany do ciągłego samokształcenia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej przygotowany jest do pełnienia roli nauczyciela fizyki i informatyki, wychowawcy i opiekuna we wszystkich typach szkół i instytucjach systemu oświaty. Posiada odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki fizyki i informatyki, jak również wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze dydaktyczno-pedagogicznym.

Absolwent specjalności nauczycielskiej fizyka z informatyką kierunku fizyka dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną, by móc w sposób kompetentny organizować proces zdobywania wiedzy przez uczniów, jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela-eksperta. Posiada umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej i informatycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów. Jest również przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania w nauczaniu, w szczególności do wykorzystywania w edukacji nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności fizyka materii jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki, zna zasady bezpieczeństwa pracy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej fizyka z informatyką oraz fizyka materii:

  • posiada przygotowanie do zajmowania stanowisk pracy wymagających umiejętności samokształcenia z zakresu informatyki oraz zastosowań fizyki w przemyśle i ekonomii;
  • posiada kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka w pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki;
  • może pracować jako specjalista w obszarze zaawansowanych technologii elektronicznych materiałów funkcjonalnych i inteligentnych, metamateriałów;
  • posiada kwalifikacje niezbędne w pracy specjalisty do spraw projektowania nowych urządzeń funkcjonalnych czy elektronicznych.

Dodatkowo absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Na specjalności nauczycielskiej student uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki we wszystkich typach szkół; na specjalności fizyka materii uzyskuje przygotowanie do pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu fizyki i jej zastosowań, poszerzona wiedza z matematyki, kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy w ośrodkach naukowych, pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki.

 

Dostęp do dalszych studiów

Student posiada przygotowanie do podjęcia studiów w szkole doktorskiej bądź studiów podyplomowych.

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych