studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku filologia rosyjska posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) wszelkie informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność przekładoznawczą jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego.

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność przekładoznawczą może pracować jako tłumacz języka rosyjskiego w biurach tłumaczeń, w firmach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz przedsiębiorstwach usługowych o różnym profilu (firmy turystyczne, agencje reklamowe, sektor kultury i mediów).

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność nauczycielską posiada odpowiednie kwalifikacje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych. Ponadto ma możliwość prowadzenia kursów językowych (również w ramach własnej działalności gospodarczej). Może również podjąć pracę w wydawnictwie, na przykład przy opracowywaniu podręczników szkolnych, w charakterze redaktora.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii