studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o języku, zwłaszcza z zakresu językoznawstwa (w tym językoznawstwa stosowanego), literaturze i kulturze francuskiej (z uwzględnieniem krajów frankofońskich) oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe/specjalistyczne w języku polskim i francuskim, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji zarówno o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym..

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność między innymipromocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent kierunku filologia romańska język francuski stosowany: copywriting jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji (reklamowych lub copywriterskich), firmowych działów marketingu, środkach masowego przekazu (prasa, radio, portale internetowe), instytucjach (samorządowych, kulturalnych), a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, w zakresie tworzenia i przetwarzania treści. Absolwent może pracować między innymi jako: copywriter, specjalista do spraw języka i wizerunku, specjalista do spraw contentu, webwriter. Absolwent może również prowadzić własną działalność biznesową w zakresie usług związanych z copywritingiem i webwritingiem.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność literatury romańskie na świecie jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach czasopism i portali internetowych, organizacjach międzynarodowych, a także w dziedzinie współpracy międzynarodowej Polski z krajami frankofońskimi na całym świecie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje pozwalające mu na podejmowanie pracy w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, w których oprócz dobrej znajomości języka francuskiego, wymagana jest umiejętność indywidualnej i zespołowej interpretacji treści kulturowych w formie pisemnej i ustnej w oparciu o metodę porównawczą. Absolwent jest także przygotowany do redagowania i tłumaczenia tekstów z dziedziny kultury polskiej i frankofońskiej z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka francuskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych. Absolwent filologii o specjalności nauczycielskiej ma możliwość podjęcia pracy w wydawnictwie, przy opracowywaniu podręczników szkolnych, pracy jako redaktor.

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii