studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz posługuje się drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B2+. Jednocześnie posiada umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na ocenę i realizację przekładów ustnych i pisemnych w podstawowym zakresie z i na język hiszpański w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Posiada umiejętność sporządzania i redagowania ogólnych tekstów ustnych i pisemnych związanych z obiegiem kultury w prasie i mediach. Zna reguły funkcjonowania tekstów w środowisku cyfrowym. Absolwent umie także gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej oraz pracy zespołu naukowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Absolwent kierunku filologia hiszpańska, który wybrał specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe jest przygotowany do wykonywania zawodu w obszarze tłumaczenia pisemnego i ustnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, mediacji kulturowych, tworzenia i redagowania tekstów w języku polskim i hiszpańskim oraz pracy w środowisku cyfrowym i wirtualnym. Jest gotowy do podjęcia pracy w korporacjach międzynarodowych, firmach turystycznych, w środkach masowego przekazu, przedsiębiorstwach, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, a także w sektorze usług, wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego.

Absolwent kierunku filologia hiszpańska, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, prowadzenia kursów językowych (również w ramach własnej działalności gospodarczej), pracy w wydawnictwie, przy opracowywaniu podręczników szkolnych, pracy jako redaktor.

 


Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, korporacjach międzynarodowych, firmach turystycznych, przedsiębiorstwach o różnym profilu, a także w sektorze usług.

Dodatkowo, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia hiszpańska, który wybrał specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza ustnego i pisemnego, asystenta i mediatora kulturowego, redaktora i proofreadera, specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego oraz innych, pokrewnych zawodów, wymagających doskonałej znajomości języka i kultury hiszpańskiego obszaru językowego oraz swobodnego posługiwania się narzędziami technologii informatycznej i cyfrowymi. Specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe powstała z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej „Comperence Framework 2017” dla kierunków European Master’s in Translation.

Dodatkowo, absolwent kierunku filologia hiszpańska, który wybrał specjalność nauczycielską posiada odpowiednie kwalifikacje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii