studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwentów, zwłaszcza tych, którzy ukończyli specjalność nauczycielską z modułem translatorycznym lub przekład w biznesie, predestynują do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym (korporacje międzynarodowe, firmy turystyczne), ale i przedsiębiorstwach o innym profilu, prowadzących między innymi działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego. Z kolei absolwenci kierunku filologia germańska, którzy ukończyli specjalność nauczycielską lub nauczycielską z modułem translatorycznym, są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciele we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (szkoła doktorska) i studiów podyplomowych.Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia germańska, niezależnie od ukończonej specjalności, dysponuje doskonałą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz pogłębioną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Uzyskane kwalifikacje predestynują go do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym, dając między innymi następujące możliwość zatrudnienia:

  • jako tłumacz języka niemieckiego;
  • w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne);
  • w branży turystycznej;
  • w firmach zajmujących się działalnością promocyjną;
  • w korporacjach międzynarodowych;
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego;
  • w jednostkach administracji publicznej;
  • w branży szkoleniowej.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem translatorycznym są ponadto uprawnieni do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, dysponując niezbędnym przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach).

Absolwenci specjalności przekład w biznesie i nauczycielskiej z modułem translatorycznym dysponują zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie tekstów specjalistycznych w biznesie i ich przekładu, również przekładu poświadczonego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (szkoła doktorska), jak również na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5 pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii