studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalności oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Możliwość zatrudnienia (specjalności nauczycielskie):

  • we wszystkich rodzajach szkół i placówek oświatowych w charakterze nauczyciela języka angielskiego;
  • w centrach e-learningowych korporacji;
  • w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości angielskiego obszaru kulturowego;
  • w biurach tłumaczy jako tłumacz lub asystent językowy, a także w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Możliwość zatrudnienia (specjalności nienauczycielskie):

  • na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości angielskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
  • jako tłumacz, lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także w biurach tłumaczy.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (szkoła doktorska) w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej