studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta, uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

W zależności od wybranego modułu specjalnościowego:

  • Po ukończeniu specjalności zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów do spraw zarządzania wizerunkiem w mediach. Ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty do spraw reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty do spraw marketingu internetowego. Jest przygotowany do pracy jako koordynator projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych. Orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera.
  • Po ukończeniu specjalności menedżer i animator kultury absolwent jest przygotowany do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; potrafi kształtować upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomagać artystyczną twórczość amatorską; kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechniać i promować kulturę; organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; absolwent jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami; absolwent specjalności może również wykonywać zawód menedżera projektu kulturalnego.
  • Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole (moduł glottodydaktyczny spełnia wymagania Standardu Kształcenia Nauczycieli w zakresie liczby godzin oraz punktów ECTS – pkt E: „Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć” dla „przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”), a także do pracy jako lektor języka polskiego jako drugiego i obcego. Absolwent jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych w ramach uczenia języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować i personalizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów do spraw zarządzania wizerunkiem w mediach; ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty do spraw reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty do spraw marketingu internetowego.
  • Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism; orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera. 

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów drugiego stopnia (uzyskanie tytułu magistra), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej