dr Rafał Abramciów, prof. UKEN
rafal.abramciow@uken.krakow.pl

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr Jan Franczyk – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UKEN
dr Rafał Abramciów, prof. UKEN
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
Monika Mitoraj – przedstawiciel studentów
Weronika Ciałowicz – przedstawiciel studentów

 

Zadania:

  • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania;
  • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej;
  • podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej;
  • inicjowanie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających;
  • tworzenie procedur dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz równego traktowania;
  • opiniowanie istniejących w Uczelni procedur i praktyk w zakresie zadań należących do Komisji;
  • wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania;
  • wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uczelni we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

 

 

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie