Regulamin serwisu internetowego UP

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, adres e-mail: info@up.krakow.pl, strona internetowa: www.up.krakow.pl.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego.
 3. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin zawiera także informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu internetowego.

 

§ 2
Słownik pojęć

 1. Usługodawca – Właściciel serwisu internetowego – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, NIP: 675-02-00-195 (dalej: UP lub Uczelnia).
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis internetowy – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do UP, który umożliwia użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez UP i/lub jego partnerów, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 4. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określoną subdomeną w domenach należących do UP, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi serwisu internetowego.
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Redakcja serwisów internetowych – oznacza jednostkę UP, która odpowiada za konkretny serwis internetowy.
 7. Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia do edycji serwisu internetowego, w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawień.
 8. Partner – oznacza podmiot współpracujący z UP.
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; w tym: usługi informacyjne – polegające na zapewnieniu użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych serwisu internetowego przez sieć Internet.
 10. Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, czyli z serwisu internetowego lub świadczonych za jego pomocą usług przy wykorzystaniu sieci Internet.

 

§ 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  1. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia serwisu;
  2. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, na zasadach określonych w tych regulaminach.
 3. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

§ 4
Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Użytkownik chcący korzystać z serwisu internetowego, a w szczególności świadczonych za jego pomocą usług, musi zapewnić we własnym zakresie sprzęt elektroniczny z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych elementów serwisu dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

§ 5
Prawa i obowiązki Uczelni

 1. UP ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących serwis internetowy, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i usług.
 2. UP ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w serwisie internetowym.
 3. UP ma prawo blokować IP oraz usuwać treści Użytkowników w serwisie internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego, zasady regulaminu lub postanowień szczegółowych, dostępnych na stronach internetowych usług.
 4. UP ma prawo usuwać w całości lub w części treści wprowadzane do serwisu internetowego przez Użytkownika, które zawierają zwroty lub określenia: powszechnie uznawane za wulgarne, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.), powszechnie uznawane za obraźliwe, czy też mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, lub są niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklam, kryptoreklam.
 5. UP nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników korzystających z serwisu internetowego bez znajomości regulaminu lub naruszających postanowienia regulaminu.
 6. UP nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym. UP nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób trzecich.
 7. UP nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników.

 

§ 6
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu internetowego zgodnie z regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
  1. treści wprowadzone samodzielnie do serwisu internetowego;
  2. działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym.
 4. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez UP, użytkowników lub inne podmioty, Uczelnia jako Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń UP względem użytkownika, czyli przez 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym lub przez okres dłuższy przewidziany w przepisach prawa.
 5. Korzystanie z serwisu w sposób naruszający przepisy prawa może skutkować zgłoszeniem tego zdarzenia do właściwych organów.

 

§ 7
Ochrona własności intelektualnej Uczelni

 1. UP przysługuje autorskie prawo majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego. Przedmiotem ochrony prawno-autorskiej są treści zamieszczane w serwisie internetowym, w tym: teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, a także ich wybór i układ. Treści są chronione nie tylko na podstawie prawa autorskiego, ale także przepisów o ochronie baz danych, wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie danych osobowych oraz prawa cywilnego.
 2. Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych w serwisie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).
 3. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu nie oznacza nabycie przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 4. Treści, odnośnie do których UP nie przysługuje autorskie prawo majątkowe są udostępniane w serwisie internetowym tylko i wyłącznie na podstawie zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Użytkownicy wprowadzający do serwisu internetowego treści, które nie są ich własnością, zaświadczają, że posiadają zgodę od uprawnionych podmiotów na ich rozpowszechnianie oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego można składać pisemnie na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków lub elektronicznie na adresy podane w ramach poszczególnych części serwisu z dopiskiem „Redakcja serwisów internetowych UP”.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez UP. W uzasadnionych przypadkach Redakcja serwisów internetowych zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego terminu.
 3. W związku ze wszczętym postępowaniem reklamacyjnym UP przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, a w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, e-mail, login. Zgłoszenie oprócz powyżej wskazanych danych powinno zawierać: opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. W toku rozpatrywania reklamacji UP może przetwarzać szereg innych informacji pozyskanych podczas zgłoszenia lub w toku rozpatrywania reklamacji, w tym: numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 4. Dane pozyskane podczas zgłoszenia reklamacji lub w trakcie postępowania reklamacyjnego są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usług tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec UP.

 

§ 9
Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników strony internetowej www.up.krakow.pl. Pozostałe części serwisu mogą dysponować własną, odpowiadającą ich funkcjonalności, politykę prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 2, NIP: 675-02-00-195 (dalej: UP lub Uczelnia, strona internetowa: www.up. krakow.pl, e-mail: info@up.krakow.pl).
 3. W ramach świadczonych usług informacyjnych i pozostałych, UP gromadzi m.in.: informacje dotyczące: urządzenia użytkownika, z którego nastąpiło połączenie w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące: sesji, przeglądarki internetowej, aktywności na stronie, w tym poszczególnych podstronach procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk. W przypadku usług społecznościowych, UP przetwarza dane osobowe i kontaktowe niezbędne do skorzystania z usługi (szczegółowy zakres danych określany dla każdej usługi i udostępniany przed koniecznością wprowadzenia danych przez użytkownika).
 4. Dane użytkowników są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zgodnie z niniejszym regulaminem, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację, a także z wyrażeniem zgody poprzez ich podanie lub osobiste zamieszczenie.
 5. Dane użytkowników pozwalają UP poprawić funkcjonowanie serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.
 6. Serwis internetowy oraz przynależące do niego strony internetowe wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) użytkowników, aby ułatwić im korzystanie ze stron internetowych. UP wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego; udoskonalenia usług oraz poprawienia funkcjonowania serwisu internetowego; utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników; zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu internetowego; zbierania danych statystycznych; umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników. Uczelnia nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam oraz partnerów UP. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.
 7. Uczelnia nie odpowiada za przyczyny i skutki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z indywidualnych ustawień przeglądarek internetowych i urządzeń użytkowników, takich jak np. zapamiętany login i hasło, brak blokady wyświetlacza.
 8. Korzystanie z niektórych usług wymaga podania danych osobowych użytkownika. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne i ściśle związane z celem przetwarzania.
 9. Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez UP wyłącznie w celu korzystania z serwisu, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie będą one przedmiotem profilowania, sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
 10. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, w tym do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane o użytkowniku są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. 2) otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. sprostowania dotyczących użytkownika danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz żądania przesłaniatych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Jeżeli użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu usług uznaje się za rozwiązaną.
 12. W przypadku problemów z obsługą serwisu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez UP zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adresy Administratora Danych, wskazane w pkt 1.
 14. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w serwisie internetowym usługodawcy w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 2. UP zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w serwisie internetowym przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.
 3. Korzystanie przez użytkownika z serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia.

Mając na uwadze poszanowanie prywatności naszych Użytkowników oraz spełnienie założeń znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego przedstawiamy naszą politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies.

 1. W czasie odwiedzin naszej strony, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Wysyłanie plików ciasteczek z naszego serwera odbywa się wyjątkowo. Wysyłane ciasteczka służą zapamiętaniu preferowanego wyglądu strony, ustawionego przez użytkownika rozmiaru czcionki, odnotowaniu udziału w ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 3. Nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych za pośrednictwem naszej witryny wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Decydując się na odrzucenie wszystkich ciasteczek nie będziesz mógł korzystać z niektórych treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie pozbawia możliwości przeglądania treści naszej strony.

 

Jak wyłączyć ciasteczka

Przeglądający naszą stronę za pomocą urządzeń przenośnych (telefon, smartfon, tablet) powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta swojego urządzenia.