Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów oraz przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się

§ 1

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby godzin całego powtarzanego kursu/kursów i stawki za jedną godzinę dydaktyczną obowiązującą na danym kierunku studiów.
 2. Studenci korzystający z powtarzania jednego kursu objętego wpisem warunkowym wnoszą opłatę w wysokości 500,00 zł, a powtarzający dwa kursy objęte wpisem warunkowym – 1000,00 zł.
 3. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty dla studentów:
  1. korzystających z pojedynczych zajęć nieobjętych programem studiów,
  2. wyrównujących różnice programowe (w tym realizujących zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia),
  3. realizujących blok zajęć nieobjętych programem studiów, jest wyrażona w złotych wartość jednej godziny dydaktycznej na danym kierunku studiów pomnożona przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych danego kursu.
 4. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu są naliczane do kwoty 4500 zł.
 5. Opłaty, z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, wnoszone są jednorazowo przed rozpoczęciem danego semestru.
 6. Za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się) student dokonuje jednorazowej opłaty w wysokości 500 zł.


§ 2

Stawki godzinowe na poszczególnych kierunkach studiów wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
administracja 16
architektura informacji 18
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 16
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 16
art & design 16
art & science 32
bezpieczeństwo międzynarodowe 16
bezpieczeństwo narodowe 16
bezpieczeństwo zdrowotne 16
bioinformatyka 30
biolingwistyka z komunikacją kliniczną 26
biologia 30
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 20
cyberbezpieczeństwo 30
design 32
digital design 32
dziennikarstwo 16
edukacja techniczno-informatyczna 30
ekonomia 20
ekoturystyka 30
etyka – mediacje i negocjacje 16
filologia angielska 20
filologia germańska 20
filologia hiszpańska 19
filologia polska 20
filologia romańska 19
filologia rosyjska 19
filologia ukraińska 19
filologia włoska 19
fizyka 28
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii 20
geodezja i geoinformacja 28
geografia 30
geopolityka 30
gospodarka przestrzenna 30
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami 28
grafika 32
historia 16
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych 16
informatyka 30
inżynieria bezpieczeństwa 30
kognitywistyka 16
komunikacja wizualna 19
kryminalistyka 25
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 20
logistyka 25
logopedia 19
malarstwo 32
matematyka 30
media content & creative writing 20
międzynarodowa polityka społeczna i analityka 16
nauczyciel biologii i geografii 30
ochrona ludności i obrona cywilna 25
pedagogika 20
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 20
pedagogika resocjalizacyjna 20
pedagogika specjalna 20
pedagogika szkolna z edukacją techniczną 20
pielęgniarstwo 32
praca socjalna 20
prawo 16
psychologia 20
psychologia i biologia zwierząt 30
socjologia 20
stosunki międzynarodowe 16
studia nad wizualnością – visual studies 32
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 16
sztuka i edukacja 32
sztuka i media 32
sztuka współczesna 32
turystyka historyczna i muzealnictwo 20
turystyka i rekreacja 30
zarządzanie 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 19
zarządzanie kryzysowe 20
zarządzanie ochroną środowiska 20
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 16
zarządzanie w służbach społecznych 20

 

§ 3

 1. Z opłat za wyrównywanie różnic programowych zwolnieni są studenci powracający z urlopu.
 2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające tylko i wyłącznie z różnic programowych.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy wznawiają studia, wnoszą opłaty wynikające z różnic programowych do wysokości wskazanej w § 1 ust. 4 i czesne za dany rok.


§ 4

Student, który nie odbył lub nie zaliczył praktyki pedagogicznej zgodnie z planem studiów i uzyskał zgodę dyrektora instytutu na odbycie praktyki pedagogicznej lub powtórzenie praktyki, jest
zobowiązany do wniesienia opłaty pokrywającej koszty organizacji i obsługi administracyjnej praktyki, w niżej wymienionej wysokości:

 1. za jedną godzinę lekcyjną ćwiczeń praktycznych w szkole student wnosi opłatę w wysokości 40 złotych;
 2. za praktyki pedagogiczne zawodowe, student wnosi opłatę zgodną z wymiarem praktyki, według poniższej tabeli:

 

Wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych na praktykach zawodowychStawka odpłatności studenta za powtarzanie praktyki pedagogicznej (zawodowej) (PLN)
tygodniowa (1–29 godzin) 160 (140 + 20)
dwutygodniowa (30–44 godzin) 200
trzytygodniowa (45–59 godzin) 240
czterotygodniowa (60–74 godzin) 280
pięciotygodniowa (75–90 godzin) 320
sześciotygodniowa (powyżej 90 godzin) 360

 

§ 5

Opłata za praktyki pedagogiczne nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego załącznika.

 

Podstawa prawna