Jednorazowe opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatów, wydaniem dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym oraz wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

§ 1

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
elektronicznej legitymacji studenckiej 22
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20
duplikatu dyplomu ukończenia studiów 20

duplikatu suplementu do dyplomu

20

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą stronę.

 

§ 3

  1. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką wnosi się na indywidualne konto generowane w systemie rekrutacyjnym.
  2. Pozostałe opłaty, o których mowa w § 1 oraz opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna