Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.

Na studiach stacjonarnych opłata za każdy semestr nauki wynosi 900 EURO (EUR).

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy. Wysokość opłaty dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 została określona w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr R.Z.0211.30.2024.

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • I rata – do 31 października 2024 roku
  • II rata – do 17 marca 2025 roku


Podstawa prawna