Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za studia semestralnie. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta/doktoranta.

Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia niestacjonarne I stopnia).

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025