granatowo-żółte serce

W naszych domach studenckich przebywają ukraińskie matki z dziećmi – dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc. Rozpoczynamy zbiórkę długoterminową dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Uniwersytecie Pedagogicznym.


Potrzebne są (28 kwietnia 2022 roku):

  • produkty spożywcze: woda mineralna, herbata, kawa, pasztety, dżemy, konserwy, konserwy rybne, ryż, słodycze dla dzieci, soki dla dzieci;
  • produkty higieniczne: kapsułki do prania, papier toaletowy.

Jeśli mogą Państwo coś z tych rzeczy przekazać – to zbieramy je w Domu Studenckim „Krakowiak” (ul. Armii Krajowej 9) oraz w Dziale Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego (główny budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, pokój 28 i 29).

Liczymy na Wasze wielkie serca.

flaga Ukrainy powiewająca na wietrze

Drodzy Studenci i Studentki z Ukrainy,
w związku z rosyjską agresją na Ukrainę informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bez względu na posiadane obywatelstwo, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zapomogę pieniężną z funduszu stypendialnego.

Przez trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi, należy rozumieć ogół warunków (na przykład materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (na przykład pożarem, klęską żywiołową, wojną), utrata stałego źródła dochodu i inne.

Wniosek o zapomogę można złożyć wypełniając formularz online.

 

Матеріальна допомога

Дорогі Студенти та Студентки з України! У зв’язку з російською агресією проти України повідомляємо, що всі студенти Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народової в Кракові, незалежно від громадянства, які тимчасово опинилися у складній життєвій ситуації, можуть отримати матеріальну допомогу зі стипендіального фонду.

Під складною життєвою ситуацією, що є підставою для отримання одноразової грошової допомоги, слід розуміти комплекс обставин (наприклад: матеріальні, сімейні, соціальні, стан здоров’я), в яких опинилася сім’я студента, що спричиняють тимчасові проблеми у заспокоєнні матеріальних потреб сім'ї. Причинами важкої життєвої ситуації студента можуть бути, зокрема, хвороба, інвалідність або смерть члена сім’ї, збитки, завдані внаслідок інших життєвих ситуацій (наприклад: пожежа, стихійне лихо, війна), втрата стабільного джерела доходу, і інші.

Ви можете подати заявку на допомогу, заповнивши форму.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na tle ukraińskiej flagi

Szanowni Państwo Członkowie Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska, gwałcąc umowy międzynarodowe, zaatakowała Ukrainę. Mamy świadomość, że ta napaść na suwerenne i niepodległe państwo jest jednym z największych wyzwań dla zachodniego świata od czasu zakończenia II wojny światowej. Doskonale rozumiemy, jak wielkie zagrożenie stanowi ona dla mieszkańców Ukrainy, ale i dla nas wszystkich. To agresywne postępowanie wymaga zdecydowanej odpowiedzi i stanowczości ze strony innych krajów.

Potrzebna jest przy tym także solidarność nas wszystkich. Solidarność okazywana w naszych mniejszych wspólnotach.

Zwracam się szczególnie do naszych Studentek i Studentów z Ukrainy, którzy stanowią ważną część naszej wspólnoty akademickiej. Jesteśmy z Wami i w miarę potrzeb i możliwości Uniwersytet będzie starał się Wam pomagać.

Apeluję do wszystkich naszych Pracowników – Wykładowców, Dydaktyków i Pracowników Administracji, a przede wszystkim Studentów i Studentek, byście Państwo w tym trudnym okresie okazali solidarność z Waszymi Koleżankami i Kolegami z Ukrainy. Każde dobre słowo i dobry uczynek mają dziś szczególne znaczenie. Nasza stanowcza postawa wspierająca uniwersalne wartości, w tym zwłaszcza ideę wolności, świadczy o solidarności z obywatelami Ukrainy.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Piotr Borek

 

Заява ректора Педагогічного університету у зв’язку з нападом на Україну

Шановні Пані та Панове члени академічної спільноти Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові!

24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну ламаючи міжнародні угоди. Ми усвідомлюємо, що ця атака на суверенну та незалежну державу є одним із найбільших викликів для західного світу з моменту закінчення Другої світової війни. Ми чудово розуміємо велику загрозу, яку вона становить для народу України, але й для всіх нас. Ця агресивна поведінка вимагає жорсткої реакції та твердості з боку інших країн.

Необхідна також солідарність усіх нас. Солідарність в наших малих громадах.

Звертаюся, зокрема, до наших Студентів та Студенток з України, які є важливою частиною нашої академічної спільноти. Ми з Вами, і Університет намагатиметься допомогти Вам у міру необхідності та можливості.

Звертаюся до всіх наших працівників – викладачів, вихователів та працівників адміністрації, а передусім студентів та студенток, бути солідарними у цей непростий період зі своїми колегами з України. Кожне добре слово і добра справа сьогодні мають особливе значення. Наша тверда позиція щодо загальнолюдських цінностей, особливо до ідеї свободи, свідчить про нашу солідарність з громадянами України.

Ректор Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові
проф. д.н. Пьотр Борек

cztery dłonie trzymające puzzle

Szanowni Studenci, Szanowni Pracownicy,
trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na naszej Uczelni studiują i pracują osoby z tego kraju, przeżywając tę sytuację osobiście i intensywnie, niepokojąc się o rodziny i możliwości kontynuowania edukacji i pracy. Uniwersytet to nie tylko miejsce, gdzie osiągamy kolejne stopnie edukacji i kariery, ale także odpowiedzialna za siebie wspólnota. W takiej sytuacji ważne są wyrazy solidarności, ale również konkretne wsparcie.

Przypominamy, że istnieje możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego oferowanego przez Zespół Wsparcia „Peer Support”. Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną (wsparcie@up.krakow.pl, bon@up.krakow.pl) lub telefonicznie (797 996 374 lub 12 662 66 70).

Pamiętaj, nie jesteś sam.

 

Психологічна допомога

Шановні Студенти, Шановні Співробітники!
Триває вторгнення Росії в Україну. Люди з цієї країни навчаються та працюють у нашому університеті, переживаючи цю ситуацію особисто й інтенсивно, переживаючи за сім’ї та можливість продовжити навчання та роботу. Університет – це не лише місце, де ми здобуваємо наступні щаблі освіти та кар’єри, але й відповідальна за себе спільнота. У такій ситуації важливі прояви солідарності, а також конкретна підтримка.

Нагадуємо, що можна отримати психологічну підтримку, яку пропонує команда підтримки „Peer Support”, з якою Ви можете сконтактуватися електронною поштою (wsparcie@up.krakow.pl, bon@up.krakow.pl) або по телефоном (+48 797 996 374 або +48 12 662 66 70).

Пам’ятайте, Ви не самотні.

zamyślona studentka przy stosie książek

Drodzy Studenci i Studentki z Ukrainy,
w związku z rosyjską agresją na Ukrainę informujemy, że osoby studiujące dotychczas na ukraińskich uczelniach mają możliwość starania się o podjęcie lub kontynuowanie nauki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Osoby zainteresowane przeniesieniem się na studia w Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie proszone są o kontakt z Centrum Obsługi Studenta.

Zasady kontynuowania/podejmowania studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez obywateli Ukrainy

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ofertą studiów na naszej Uczelni.

 

 

 

Початок або продовження навчання в Педагогічному університеті

Дорогі Студенти та Студентки з України!
У зв’язку з російською агресією проти України повідомляємо, що особи, які навчаються в українських ВУЗах, мають можливість вступити або продовжити навчання в Педагогічному університеті ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові.

Студентів, що бажають перевестися на навчання до Педагогічного університету імені Комісії Едукації Народовей у Кракові, просимо звертатися до Центру обслуговування студента (Centrum Obsługi Studenta).

Просимо заздалегідь ознайомитися з пропонованими керунками навчання в нашому університеті.