Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia i koordynowania działalności archiwalnej Uczelni. Wykonuje zadania informacyjne, usługowe, dydaktyczne oraz badawczo-naukowe. Działalność archiwalna prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegółowy zakres i zasady funkcjonowania Archiwum określają akty zarządzania wewnętrznego.

Głównymi zadaniami Archiwum są:

  • gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej powstającej w toku działalności Uczelni;
  • przeprowadzanie procesu brakowania i nadzór nad niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął;
  • przeprowadzanie kwerend na potrzeby osób prywatnych, prawnych i instytucji publicznych.

 

Kierownik

dr Liliana Kaczor
liliana.kaczor@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2, pokój 7sp
telefon 12 662 61 27
archiwum@up.krakow.pl

strona internetowa Archiwum