studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika szkolna z edukacją techniczną (studia jednolite magisterskie) posiada przygotowanie pedagogiczne o charakterze interdyscyplinarnym i teoretyczno-praktycznym. Ma również kompetencje z zakresu psychologii, nauk inżynieryjno-technicznych, dydaktyki ogólnej i dydaktyki techniki, które stanowią odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela techniki w szkołach podstawowych. Ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych oraz działań technicznych.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury dla celów akademickich. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej:

  • pedagoga,
  • wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych, instytucjach pieczy zastępczej,
  • asystenta rodziny,
  • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • prowadzącego rodzinny dom dziecka,
  • animatora czasu wolnego,
  • wychowawcy na kursach (edukator, trener),
  • nauczyciela przedmiotu technika w szkole podstawowej.

Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w jednostkach naukowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.


 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych