studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

 1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich (uzyskanie tytułu magistra), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
 2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
  • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.
  • Możliwość pracy w zawodzie nauczyciela – logopedy.
  • Możliwość pracy w zawodzie logopedy.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia opublikowanym 20 lipca 2011 roku (w Dzienniku Ustaw 2011. Nr 151 poz. 896) absolwenci kierunku logopedia w zależności od stażu pracy i liczby godzin zajęć na studiach mogą zajmować w palcówkach służby zdrowia stanowisko logopedy lub asystenta logopedii (młodszy, starszy).

 

W wyniku kształcenia w toku 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku logopedia absolwent posiada:

 • uporządkowaną wiedzę dotyczącą mowy i jej rozwoju w ontogenezie, roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w procesie uczenia i uczenia się oraz w postępowaniu logopedycznym oraz wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach mowy (anatomia, fizjologia, patologia narządów mowy), systemie językowym, zna zasady rozpoznawania i identyfikowania jednostek różnych podsystemów, uporządkowaną wiedzę o zróżnicowaniu stylistycznym (terytorialnym, społecznym i funkcjonalnym) polszczyzny, a także wiedzę dotyczącą norm poprawnościowych (normy ortofonicznej i ortograficznej – normy w zakresie morfologii, składni, leksyki), pozwalającą opisać zjawiska obserwowane w zachowaniach współczesnych Polaków;
 • uporządkowaną wiedzę dotyczącą teorii spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowań społecznych i ich uwarunkowań, sytuacji interpersonalnej, różnych form i stylów komunikacji, w tym komunikacji niewerbalnej porozumiewania się ludzi, reguł współdziałania, procesów komunikowania się, barier w komunikowaniu się;
 • znajomość pojęć z zakresu psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, osobowości i stylu poznawczego;
 • wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju osobniczego w różnych jego aspektach: rozwoju fizycznym, motorycznym i psychoseksualnym, poznawczym (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnym i moralnym, zmianach fizycznych i psychicznych, kształtowaniu się osobowości, wiedzę dotyczącą normy rozwojowej;
 • znajomość celów, treści oraz zasad kształcenia (reguły, normy), metod kształcenia i wychowania (sposób postępowania nauczyciela), formy organizacyjne kształcenia i wychowania oraz metody i zasady oceniania postępów uczniów w nauce i wychowaniu, szczególnie na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • wiedzę dotyczącą procesu uczenia się: modeli uczenia się, w tym koncepcji klasycznych i współczesnych ujęć w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metod i technik uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyn i strategii ich przezwyciężania;
 • wiedzę na temat uwarunkowań prawnych pracy logopedy z uwzględnieniem zapisów prawa oświatowego i medycznego;
 • rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej logopedii, ma wiedzę na temat powiązań logopedii z językoznawstwem, psychologią, pedagogiką, naukami medycznymi neurobiologią, potrafi ją wykorzystywać do prowadzenia diagnozy i programowania terapii, w tym we współpracy z innymi specjalistami;
 • znajomość terminologii specjalistycznej, którą wykorzystuje do przygotowywania opinii, orzeczeń i innych dokumentów stanowiących podstawę organizowania terapii oraz form pomocy dostępnych zgodnie z zapisami prawa oświatowego i medycznego;
 • uporządkowaną wiedzę o zaburzeniach mowy, to jest dyslalii, alalii, dysleksji, dysglosji, jąkania, giełkotu i mutyzmu, dyzartrii, anartrii, autyzmu, zespołu Aspergera, niedosłuchu, zespołu Downa, afazji (w tym afazji dziecięcej), oligogofazji, zaburzeniach neurorozwojowych (w tym FASD), zaburzeniach komunikowania się w przebiegu przewlekłych schorzeń neurologicznych i in.;
 • nabytą w pogłębiony sposób podstawową wiedzę z zakresu farmakologii, pozwalającą na optymalne dopasowanie terapii logopedycznej w celu stworzenia optymalnych warunków leczenia;
 • ma wiedzę z zakresu dwujęzyczności oraz logopedii międzykulturowej, nabytą w pogłębiony sposób podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki;
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje systemową wiedzą o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach komunikacji językowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości;
 • wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.

 

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym. Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

 

Absolwent posiada umiejętności z zakresu:

 • metodologii badań, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie logopedii, językoznawstwa;
 • przeprowadzania diagnozy (w tym diagnozy różnicowej), sporządzania opinii logopedycznej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oświatowego i medycznego w formie ustnej i pisemnej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające najnowszą wiedzę z zakresu logopedii i nauk medycznych;
 • konstruowania logopedycznych programów profilaktycznych i terapeutycznych o zindywidualizowanym charakterze;
 • poprowadzenia/modyfikowania zajęć logopedycznych w ramach zaplanowanej terapii w przypadku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy i/lub zaburzeniami rozwoju w instytucjach oświaty oraz placówkach medycznych;
 • współpracy z innymi specjalistami w zespołach diagnostycznych i terapeutycznych, analizy i interpretacji wyników badań specjalistycznych;
 • przekazywania pacjentowi i jego rodzinie informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego w sposób umożliwiający świadome uczestnictwo w tych działaniach;
 • prowadzenia psychoedukacji rodzin i środowiska pacjentów (w tym edukacyjnego) w zakresie profilaktyki, etiologii i sposobów rehabilitacji zaburzeń mowy i całościowych zaburzeń rozwojowych;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela-logopedy w:

 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • szkołach, w tym szkołach specjalnych;
 • ośrodkach wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży;
 • poradniach specjalistycznych;
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
 • poradniach foniatrycznych;
 • gabinetach i poradniach logopedycznych przy oddziałach neurologicznych, neurochirurgicznych, udarowych, laryngologicznych, neonatologicznych i rehabilitacyjnych w szpitalach i sanatoriach;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych;
 • placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej;
 • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna);
 • w pozostałych placówkach i instytucjach systemu oświaty, zdrowia i poradnictwa zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra logopedii oraz zdobycie kompetencji odpowiednich dla jednolitych studiów magisterskich, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcia na studia trzeciego stopnia.


 

Kontakt

Instytut Nauk o Zdrowiu

telefon 12 662 6600
inz@uken.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Zdrowiu