studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada:

 • pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do Krakowa i Małopolski, którą potrafi wykorzystać w pracy zawodowej;
 • pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
 • pogłębione umiejętności w zakresie do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach;
 • umiejętności posługiwania się w pogłębionym stopniu językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego;
 • pogłębioną i ugruntowaną wiedzę merytoryczną, w tym z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki: historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie umożliwiające nauczanie przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej;
 • pogłębione i ugruntowane umiejętności dotyczące planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji zadań przewidzianych dla nauczyciela i wychowawcy we wszystkich typach szkół, instytucjach kultury i związanych z dziedzictwem ze względu na ich funkcje edukacyjne i popularyzujące wiedzę historyczną;
 • pogłębioną wiedzę oraz umiejętności pozwalające mu na pełnienie funkcji:
  • edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki, oświaty i kultury, a także organizacjach promujących wiedzę z zakresu historii;
  • popularyzatora wiedzy historycznej w środowisku lokalnym, w tym we współpracy z samorządem terytorialnym;
  • animatora działań związanych z promocją i ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym;
 • umiejętność posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • świadomość ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego w procesie uczenia się przez całe życie.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci posiadają przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako nauczyciel historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie;
 • placówkach edukacyjnych i oświatowych;
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów;
 • placówkach popularyzujących wiedzę historyczną;
 • placówkach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w archiwach, muzeach, skansenach, bibliotekach;
 • instytucjach regionalnych (na przykłąd miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania);
 • organizacjach związanych z poszukiwaniami genealogicznymi;
 • instytucjach związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej;
 • stowarzyszeniach i instytucjach prowadzących działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa.

 

Dostęp do dalszych studiów

 • szkoła doktorska
 • studia podyplomowe


 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki