studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

  • jako nauczyciel języka angielskiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych;
  • na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kompetencji cyfrowych oraz dydaktycznych, na przykład w firmach szkoleniowych (w tym w nauczaniu zdalnym), centrach e-learningowych korporacji.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent studiów jednolitych magisterskich otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (szkoła doktorska) w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.


 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej