studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii i geografii pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Rozumie relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej. Umie posługiwać się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami geośrodowiskowymi, instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku oraz programami GIS (Geographic Information System) służącymi do analizy i interpretacji tych danych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz zna podstawy racjonalnego korzystania ze środowiska geograficznego. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym) niezbędną do realizacji procesu kształcenia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu biologii i geografii. Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (terenowe, laboratoryjne), opracowywać wyniki badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych i formie popularnonaukowej.

Absolwent wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie, grupowo oraz kierować pracą zespołu nad danym zadaniem badawczym; jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych, szczególnie aktualizowania wiedzy kierunkowej, dydaktycznej i pedagogicznej; zna zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia; ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i konieczności prowadzenia działań mających na celu rozwijanie i przestrzeganie tych zasad w środowisku pracy, zwłaszcza w szkolnictwie.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent nabywa kwalifikacje do nauczania biologii i geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz zajęć edukacyjnych z zakresu biologii i geografii we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych, a także – w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności – kolejnego przedmiotu, to jest przyrody lub wiedzy o społeczeństwie.

Jest przygotowany do pracy w wydziałach edukacji urzędów administracji publicznej, firmach prowadzących szkolenia dla młodzieży i dorosłych, w wydawnictwach edukacyjnych. Jest kompetentny w każdej pracy, wymagającej profesjonalnego kontaktu z klientem, a szczególnie procesie komunikacji społecznej, w tym interpersonalnej i pracy w zespole. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności pozwala na podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się kształtowaniem elementów przestrzeni przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów podyplomowych lub studiów na poziome 8 PRK.


 

Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibnz@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi