studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwia zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent wykazuje się wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Zna istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach
I–III szkoły podstawowej. Posiada wiedzę o metodach i formach profesjonalnego oraz osobistego doskonalenia się, w tym autoewaluacji.

Absolwent dysponuje umiejętnościami: dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, a także właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego; negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Posiada umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów, prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research); komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Absolwent cechuje się kompetencjami społecznymi takimi jak: wrażliwość, refleksyjność i otwartość na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; gotowość do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata przez kreowanie procesów edukacyjnych w duchu dialogu międzykulturowego.

Posiada świadomość własnych kompetencji osobowych, potrzeby dokonywania ich autodiagnozy oraz potrzeby ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowość Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych oraz rozumie potrzebę podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechuje się rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwia mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych, konstruowania programów profilaktycznych wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym programów stosowanych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z przebiegiem procesu edukacyjnego oraz umie integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Potrafi konstruować autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy potrafi planować własny rozwój osobowy.

Absolwent jest wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Posiada przygotowanie do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora
życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego. Ponadto Absolwent dysponuje znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; opanował umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, ma możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia i/lub studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24

strona internetowa Instytutu Pedagogiki