studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie) jest przygotowany do działalności na rynku pracy zarówno w sektorze państwowym, samorządowym, pozarządowym, jak i prywatnym. Dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju w cyklu życia oraz oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w tym procesie. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w pedagogice specjalnej. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych. Dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich profesjonalnych kompetencji. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się, w tym używania języka profesjonalnego.

Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty uczenia się pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika specjalna podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika specjalna specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • terapia pedagogiczna,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • logopedia,
 • pedagogika resocjalizacyjna

otrzymuje kwalifikacje nauczyciela pracującego z osobami o specjalnych potrzebach i pedagoga specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z ukończoną specjalnością.

 

Absolwent jest przygotowany do:

 • udzielania specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmacniania ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów, przezwyciężania izolacji oraz przygotowania ich do pracy zawodowej;
 • podjęcia pracy na stanowisku koordynatora edukacji włączającej w przedszkolu i szkole;
 • prowadzenia badań naukowych nad metodami oddziaływania na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich potrzebami edukacyjnymi, właściwościami rozwoju psychofizycznego i społecznego;
 • określania uwarunkowań efektywności nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • budowania psychospołecznych podstaw rehabilitacji;
 • dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • kierowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na badania psychologiczne w celu dokonania diagnozy procesów poznawczych;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
 • świadczenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli;
 • współorganizowania kształcenia integracyjnego i włączającego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w proces kształcenia i wychowania;
 • udzielania fachowej pomocy zespołom nauczycieli i specjalistom prowadzącym zajęcia w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz doborze form, strategii i metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna uzyskuje uprawnienia do pracy z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych zgodnych z ukończoną specjalnością w:

 • przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • okręgowych ośrodkach wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
 • internatach, świetlicach szkolnych i terapeutycznych;
 • Specjalistycznych Centrach Edukacji Włączającej (SCWEW);
 • innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej