studia jednolite magisterskie, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiadł wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w dyscyplinie nauki prawne, ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia, obejmują – poza wiedzą – także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Postawa absolwenta cechuje się zwłaszcza prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem i dążeniem do propagowania zasad ogólnie pojętej praworządności i sprawiedliwości społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia służby w organach państwa oraz do wykonywania pracy w administracji publicznej, w kancelariach prawniczych i w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i wymagających tym samym posiadania wiedzy prawniczej, prawidłowo ocenia uniwersalne wartości moralne i kieruje się nimi.

Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności poszerzone umiejętności urzędnicze, posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Umiejętnie identyfikuje problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, potrafi je rozwiązywać, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej oraz wrażliwości społecznej.

Ma kompetencje w zakresie kierowania zespołami i pracy w grupie. Umie komunikować się i kooperować w społeczeństwie i tworzyć relacje z otoczeniem poza prawnym. Umie podejmować decyzje, uzasadniać zajęte stanowisko. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, do uczestnictwa w życiu społecznym, do współpracy w międzynarodowym środowisku. W szczególności dba o poziom kultury prawnej w otoczeniu społecznym oraz w procesach gospodarczych, uczestnicząc w nich zarówno jako podmiot prywatny, urzędnik lub zawodowy pełnomocnik.

Jednolite studia magisterskie z zakresu prawa pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków swoich decyzji. Pokazują, jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych regulowanych przez szeroko rozumiane gałęzie prawa. Pozwala to absolwentowi funkcjonować w różnych zawodach i środowiskach, także w otoczeniu międzynarodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, aby ubiegać się o przyjęcie na aplikację sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. Jest przygotowany do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Ma także dobre przygotowanie do pracy w biznesie, a zwłaszcza w doradztwie i obsłudze biznesu. Jest ponadto przygotowany do roli radnego samorządu, ławnika sądowego i mediatora społecznego. Jest przygotowany do wykonywania zawodów prawniczych nie wymagających odbycia aplikacji zawodowej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci wykazujący inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Mogą także podejmować studia podyplomowe z wielu specjalistycznych dziedzin, pozwalających im funkcjonować w przyszłości w charakterze biegłych specjalistów, audytorów i doradców.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji