studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe posiadają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w środowisku szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Potrafią scharakteryzować czym jest dla państwa i społeczeństwa bezpieczeństwo, wymienić jego poszczególne komponenty, dokonać ich gradacji. Są przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania różnorodnych funkcji w systemie zarządzania bezpieczeństwem państwa. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu bezpieczeństwa narodowego pozwalają wykształcić umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej bezpieczeństwa narodowego.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, wojskowych i występujących zagrożeń w skali państwa, regionu. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowania działań własnych oraz innych inicjowanych w sferze bezpieczeństwa narodowego. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy/służby w wyspecjalizowanych komórkach państwowych i pozapaństwowych, które realizują zadania w sferze bezpieczeństwa narodowego w służbach mundurowych, strukturach administracji publicznej, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, ośrodkach reagowania kryzysowego oraz innych instytucjach, na stanowiskach wymagających umiejętności kształtowania bezpiecznego środowiska społecznego. Jest również przygotowany do pełnienia ról przywódczych w społeczeństwie lokalnym. Absolwent studiów na tym kierunku oraz specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne uzyskuje uprawnienia nauczycielskie, przy czym:

  • absolwent studiów drugiego stopnia bezpieczeństwo narodowe w specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne, bez odbycia studiów pierwszego stopnia w specjalnościach nauczycielskich, obejmujących wychowanie fizyczne, nabywa uprawnienia nauczycielskie jedynie do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa/przysposobienie obronne – w tym przypadku konieczna jest podbudowa merytoryczna z zakresu bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia;
  • absolwent studiów drugiego stopnia bezpieczeństwo narodowe w specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne w połączeniu ze studiami pierwszego stopnia o specjalności nauczycielskiej obejmującej wychowanie fizyczne, nabywa uprawnienia do nauczania przedmiotów edukacja dla bezpieczeństwa/przysposobienie obronne oraz do nauczania wychowania fizycznego – w tym przypadku konieczna jest podbudowa merytoryczna z zakresu bezpieczeństwa na studiach pierwszego stopnia.


Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów drugiego stopnia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz samodzielnego prowadzenia badań naukowych, mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych lub w szkole doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki