studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

Usystematyzowana w trakcie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na rozpoznawanie i ocenę zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka na poziomie: globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym.

Ich kompetencje charakteryzują się promowaniem odpowiednich, to znaczy zgodnych z normami prawnymi i etycznymi postaw obywatelskich, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe, co pozostaje w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności dotyczą również percepcji prasy, otwartych zasobów edukacyjnych i lektury opracowań naukowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe potrafi ponadto posługiwać się językiem obcym, w zakresie właściwym dla nauk o bezpieczeństwie i innych nauk społecznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani do pełnienia różnorodnych funkcji w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Absolwenci posiadają umiejętność podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich skutków. Ukończenie studiów predestynuje do podjęcia pracy/służby w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa) oraz w rządowych i samorządowych organach zarządzania kryzysowego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej, a także możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w ramach poszczególnych specjalności lub pokrewnych kierunkach studiów, a także na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki